Billedet på sidehoved

Bestyrelsen

Havregården er en selvejende institution med en bestyrelse valgt af forældrekredsen

Havregårdens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for økonomi
Det påhviler bestyrelsen at påse, at regler i love og bekendtgørelser m.v. for skolen overholdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål.
Bestyrelsen vælger revisor, som skal godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom forpligtes skolen af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formand eller næstformand. I andre anliggender kan skolens formand eller næstformand forpligte skolen.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Det øvrige personale ansættes og afskediges af skolelederen.
Bestyrelsen er ansvarlig i forhold til Undervisningsministeren.
Link til skolens vedtægter (udlagt på hj.siden 13.11.15, godkendt den 28.08.2007 af Uv.min. Vedtægtsændringer godkendt på bestyrelsesmøde den 6.11.15)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
2 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever på skolen efter reglerne i ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler mv.”
2 medlemmer vælges fra skolekredsen eller blandt sagkyndige indenfor børn og ungeområdet.
1 medlem vælges blandt skolens tidligere elever.
 

Bestyrelsen består pr. april 2018 af 
Jonas Witt Hansen (formand) (tidl. elevrepr.) 
Bestyrelsesmedlem : (næstformand) Ebbe R. Madsen (skolekredsen, pædagogisk sagkyndig)
Bestyrelsesmedlem: Carl Jensen(forældrerepræsentant) 
Bestyrelsesmedlem: Susan Achen (forældrerepræsentant)
Karin Lindkvist Reed (forældrerepræsentant) (indsuppleret)
Justine Gad (suppleant) 

Referat af generalforsamling 13.04.2018 

Tilsynsførende: Line Schmidt

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, hvoraf mindst 1 skal vælges af og blandt forældre til elever på skolen. 
Der afholdes generalforsamling hvert år inden 25. april.