Billedet på sidehoved

Misbrugspolitik

Alkohol

Indtagelse af alkohol på skolen samt på alle former for weekendture, rejser og ferier er forbudt.  Det er ligeledes forbudt at drikke alkohol på vej til og fra skolen. 

Rygning
Se Havregårdens rygepolitik

Hash og andre euforiserende stoffer


Rammen for vores pædagogiske arbejde er følgende
Alle former for euforiserende stoffer er forbudt på skolen. 
Vi må erkende at hash i dag findes i langt de fleste ungdomsmiljøer i Danmark, og at vores unge derfor ofte vil modtage tilbud og blive udsat for fristelser udenfor Havregården.

Vi har derfor valgt at arbejde ud fra målsætningen
- at har den unge et hashmisbrug skal han/hun være indstillet på at stoppe og modtage evt. behandling, hvis det er nødvendigt for at komme ud af misbruget.
Dette er en forudsætning for at være elev på Havregården.
På Havregården arbejder vi med en åben tilgang til eleverne, for at undgå hierarkier og pres fra andre elever og skabe tillid til at de andre elever ser at de voksne reagerer, når problematikken viser sig.
Hvis en elev møder påvirket op på Havregården, fjernes eleven fra fællesskabet. Det kan enten foregå ved at eleven anbringes på sit værelse med voksenopsyn eller eleven fjernes helt fra Havregården enten et andet sted (sommerhus el. lign) eller sendes hjem, hvis det er muligt.

Taskforce
Vi har nedsat en taskforce bestående af en repræsentant fra ledelsen, en repræsentant fra det pædagogiske personale samt kontaktlæreren til den elev, som måtte have et misbrugsproblem.
Gruppen træder sammen så snart den får kendskab til at en elev har røget hash på Havregården eller har et forbrug i weekenderne. Gruppen ser altid individuelt på sagen. Forældre og forvaltning orienteres altid. Det er, med mindre andet aftales, altid kontaktlæreren der har ansvaret for at huset orienteres om hvordan den enkelte sag er håndteret og hvilken plan, der er lagt.

Der lægges en individuel plan for hvordan eleven støttes i at komme ud af problematikken. Det kan enten være faste samtaler med kontaktlærer, tilknytning til misbrugskonsulent, testning eller andet som synes at passe til den aktuelle situation. En mulighed er også at eleven fjernes fra Havregården og fx anbringes i et sommerhus efter nærmere aftale med den anbringende kommune.

Oplysning og information til eleverne
Et vigtigt element i Havregårdens misbrugspolitik er at eleverne løbende orienteres og at der i undervisningen arbejdes med euforiserende stoffer og deres skadelige virkning.

Uddannelse af personalet
Personalet sikres hele tiden opdateret viden indenfor området fx ved eksterne foredragsholdere. De faste medlemmer af taskforcen uddannes særligt til at varetage denne opgave gennem relevante kurser.

Marts, 2017