Billedet på sidehoved

Særlig støtte

- alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan

På Havregården har vi mange muligheder for at imødekomme og tilrettelægge undervisning tilpasset elevens faglige ståsted. Udover klasseundervisning (ofte med to-lærerordning), kan der tilrettelægges undervisning på mindre hold, med støtte i klassen, eller som eneundervisning. Havregårdens specialundervisningsteam varetager og koordinerer den særligt tilrettelagte undervisning i tæt samarbejde med klasselæreren. Elevens mål og faglige progression evalueres løbende bl.a. gennem udviklingsbeskrivelserne, som udarbejdes to gange årligt.

Nye elever screenes og elever på klassetrinene 6. - 7.-8. bliver løbende testet gennem de interne klassetests i fagene dansk og matematik. Test er lærernes redskab og skal være med til at understøtte at undervisningen tilrettelægges og varieres, så den svarer til den enkelte elev behov og faglige forudsætninger. Såfremt der er behov for yderligere test/undersøgelser, kan skolen iværksætte og/eller formidle sådanne.

Ved dysleksi (ordblindhed) eller dyskalkuli (talblindhed) vil specialundervisningsteamet i samarbejde med klasselæreren sørge for at afdække indsatsen. Det kan dreje som om oplæring eller videreudvikling af it-kompenserede programmer og hjælpemidler såsom CD-ORD 9 og Intowords. Havregården står for at installere disse på elevens pc'er.

Doolexia
Havregården benytter Doolexia i specialundervisningen på skolen. Doolexia er et nyt digitalt læse- og stave program, som særligt henvender sig til ordblinde, læsesvage og læsebegyndere. Programmet er adaptivt intelligent, hvilket vil sige, at programmet tilpasser sig elevens faglige ståsted og i takt med den faglige progression repeterer, justerer og deraf udvider den faglig sværhedsgrad. Det skal være sjovt at lære og derfor indgår ”legen” centralt i Doolexia programmet bl.a. gennem øvelser der indeholder leg, konkurrence og meningsgivende tekster.  

For at opnå det optimale udbytte, hvor målet er en automatiseret og hurtig læsning samt en mere korrekt stavning, skal der trænes dagligt. For at tilgodese denne, og for skolens andre elever, vigtigheden af den daglig læsetræning, er der indført læsetid for hele skolen i dagens første lektion. For Doolexia eleverne er der derudover fælles træning en gang om ugen. Her arbejdes der også med de tilhørende taktile øvelser, som dels er med til at stimulere elevens automatiserede genkendelse af bogstaverne, og dels træner elevens arbejdshastighed.

Feedback er en vigtig komponent i træningsforløbet, da alt erfaring viser, hvordan elever motiveres af at følge egen faglig progression, denne foregår også i den fælles træningstid.

Programmet giver, fordi det er digitalt, god mulighed for ret præcist at dokumentere, hvor langt eleven er med sin træning. Dette indgår i elevens udviklingsbeskrivelse, som udarbejdes 2 gange årligt.

I Doolexia fokuserer vi på de faglige succes’er og dette forhold ved vi motiverer til læring.

Læsebånd
Læsebånd – hvorfor?
Læseforskerne siger, at det tager 5000 timer at udvikle en god læsekompetence!
Gennem et struktureret læsebånd er målet at styrke elevernes læsekompetencer ud fra viden om, at dét at styrke læsningen generelt, styrker indlæringen i alle fag.
Havregården kører læseforløb i alle klasser med læsetræning dagligt.

Formel for læsning
A x S + M + T + R + F = læsefærdighed
A: afkodning
S: sprogforståelse
M: motivation
T: tid
R: rollemodeller
F: fælles sprog om læsning og fælles samvær om læsning

Formålet med læsebåndet er:

 • At styrke elevernes læsekompetencer
 • At øge elevernes læsehastighed og -forståelse
 • At give eleverne gode læsevaner
 • At styrke elevernes læselyst og læseglæde
 • At skabe tid til fordybelse i læsning
 • At give eleverne ”oplevelser” og fantasi gennem skønlitteratur
 • At give eleverne faglig og almen viden gennem faglitteratur
 • At skabe grundlag for et mere varieret sprogbrug samt bredere sprogforståelse
 • At gøre læsning til en naturlig del af dagliglivet
 • At træne elevernes arbejdshukommelse

Læseforløb

 • romanlæsning (skønlitterærlæsning ifm. med danskforløb)
 • avislæsning (faglig læsning)
 • tekst/spørgsmål – både faglige og skønlitterære tekster (læseforståelse)
 • træne læsehastighed / undervisningsforløb på clio.dk

Fritagelse fra eksamen
Der kan i samråd med forældre og sagsbehandler aftales andre mål end en fuld afgangseksamen. Her vil eksamen blive sammensat på en sådan måde at vi i samarbejde med eleven opstiller de bedste betingelser for en god eksamen (oplevelse). For de fag, hvor eleven bliver fritaget, vil der blive udarbejdet en skriftlig evaluering af elevens faglærere.

Læselejrskoler
1 gang årligt tager 6 elever og 2 lærere på læselejrskole i Gilleleje ferieby. Vi bor i en hytte med bøger, bærbare pc-ere, puder/dyner og "masser af forkælelse". Det er et særligt tilbud til de elever, der trænger til et "ekstra-ekstra-skub" i deres læseudvikling og motivation.

Udover intense læseforløb, som løbende understøttes af skrivning og spil/lege, benytter vi svømmepølen flere gange dagligt.
Vores læselejr har eksisteret med stor succes i mange år. Det er et fagligt tiltag, som eleverne mindes med glæde, både på grund af lejrens særlige arbejds- og hyggestemning, men også på grund af den målbare fremgang efter forløbet.


UgePosten (lokalavis i Gribskov) besøgte læselejrskolen i 2016. Se artiklen her

Læselejr : Citater fra eleverne:
Bogen er så spændende. Jeg kan næsten ikke vente til næste side!
Man finder ud af, at man faktisk godt kan læse!
Man læser hele tiden, også om aftenen
Nu har jeg fået lyst til at læse
Vi hygger os, vi er sammen om alting! - Fedt!
Jeg har fundet ud af, at jeg også kan skrive
Det bedste er, at man bliver træt på en god måde!
Man lærer meget - Jeg er blevet en meget bedre læser
Jeg fortryder ikke, at jeg tog med! Super hyggeligt!


E-sporet
Klassen har plads til 6 elever. I denne klasse er der særligt fokus på en genkendelig dagstruktur og faste arbejdsrutiner, ligesom det prioriteres at skemalægge med færre, men velkendte voksne.
Vi gør os umage for at tilbyde meningsgivende og virkelighedsnær undervisning, og derfor medinddrages eleverne i valget af de tematiserede undervisningsforløb. Klassens undervisning tilrettelægges med opmærksomhed på inddragelse af praktisk, visuelt og auditive læringsaktiviteter, såsom ture ud af huset til f.eks. Den Blå Planet, byvandring, studietur. Den praktiske undervisning kan bestå i botræningsforløb eller opgaver på skolen. For nogle elever kan det være relevant med eksterne praktikforløb.
Klassens elever tilbydes plads på den årlige læselejrskole.