Billedet på sidehoved

Samarbejde & Besøg

- et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og forældre er altafgørende for et positivt udbytte

Det er Havregårdens overbevisning, at et tæt og inddragende forældresamarbejde er af stor betydning for et godt og lærerigt udbytte af skoleopholdet. 
Forældre kan bl.a. bidrage med vigtig viden om forhold i barnets liv, der kan supplere og kvalificere skolens arbejde og omvendt. Det er afgørende, at vi arbejder mod de samme mål, skaber sammenhængskraft og taler åbent, også om de forhold der er svære. Vi mødes med forældrene til møder, til fester og iøvrigt ligeså ofte der er et ønske om det. Herudover er forældre altid velkomne til at besøge eleven på skolen, både på hverdage og i weekender. Vi anbefaler meget, at besøget er aftalt i forvejen, så eleven f.eks. ikke er på tur, når du/I kommer. Havregården kommer også gerne på hjemmebesøg. Det kan være i forbindelse med et møde, men også som et mere uformelt besøg, hvor eleven gives mulighed for at vise sit hjem og omgivelser frem. Det er vores erfaring, at sådanne besøg gavner samarbejdet og derudover bidrager positivt til en mere nuanceret helhedsforståelse for barnets sociale livsverden.

Kontaktlærer

Alle elever har en kontaktlærer blandt de voksne i bo-gruppen. Kontaktlæreren har det overordnede ansvar for elevens trivsel både i undervisning og fritid. Kontaktlæreren sørger for den vigtige kommunikation og samarbejde mellem skolen og hjemmet. Samarbejdsaftale laves ved skolestart, hvor det f.eks. aftales hvor tit der tales sammen. Kontaktlæreren er velinformeret og holder sig dagligt orienteret gennem skolens interne kommunikationssystem. Denne holder løbende trivselssamtaler med eleven, som følger op på de i udviklingsbeskrivelsernes, faglige og pædagogiske mål. Derudover, på eventuelle konflikter, eller andre forhold, der kan være væsentlige for eleven. Kontaktlærer hjælper og støtter med tøjindkøb, indretning og oprydning af værelse. Ved skolestart udveksles der informationer vedr. eleven eksempelvis omkring medicin, allergi eller andre særlige forhold som vi skal være opmærksomme på.   
Der holdes statusmøde 1-2 gange årligt, hvor socialforvaltningen, eleven, forældre/værge og Havregården (kontaktlærer + socialrådgiver) deltager. Forinden statusmødet udarbejdes, i samarbejde med eleven, en udviklingsbeskrivelse der tager udgangspunkt i elevens faglige, sociale og følelsesmæssige progression og trivsel.  

Kommunikation

Havregården arbejder hele tiden på at optimere den vigtige kommunikation, både internt og eksternt. Meget af vores kommunikation foregår i dag skriftligt f.eks. gennem vores nyhedsbreve, Intra og ikke mindst via Facebook. Som skole værner vi dog om samtalen, i den form, hvor vi taler med hinanden. Mange af vores elever kommunikerer i tiltagende grad på de sociale medier, som f.eks. Facebook, Snapchat m.v. Som følge af dette, taler og underviser vi de unge i brugen af disse medier, - som digitale spor, hensigtsmæssig adfærd m.v. Det virker til, at det af og til kan være "lettere", og særligt i konfliktsituationer, at kommunikere over de sociale medier. Denne kommunikation kan vise sig både uhensigtsmæssig og som konfliktoptrappende.
Vi oplever Indimellem at  en elev er havnet i en svær situation og/eller konflikt. Nogle elever kan i sådanne situationer have brug for at ringe hjem, måske for at hente trøst, forståelse, sympati etc. Vi er klar over, at det kan være rigtig svært at være fysisk langt væk, og samtidig opleve, at man i situationen er ude af stand til at støtte sit ulykkelige barn i telefonen. I sådanne situationer er det vigtigt, at vi løser problemerne sammen, da eleven, på dette tidspunkt, kan have svært ved at se sagen fra flere sider i en opkørt situation.

Vi ønsker, at give vores elever redskaber til at løse konflikter og frem for alt, at have succes med dette. Konflikter er en naturlig del af livet, og det er derfor en "gave" både at have mod og redskaber til at indgå i og løse konflikter. At løbe væk fra et problem er den dårligste løsning.
 

Som forældre kan du:
                    

  • Give dig god tid til at lytte til dit barn og spørge ind til situationen 
    (hvad gjorde / sagde dit barn?, hvad gjorde den/de andre?, hvad har dit barn gjort for at forsøge at løse konflikten? Hvilke voksne har været involveret? Har dit barn talt med en voksen? o.s.v. 
  • Støt dit barn i at få hjælp/løst konflikten af en voksen på skolen, og lav evt. aftale om, at du ringer skolen op.
  • Opfølgning: Aftal at I taler sammen igen senere på dagen, så du kan få vished for, at konflikten er løst og dit barn er ok igen.
  • Ring efterfølgende til skolen og lav aftale om de videre handlinger.

Skole-hjem-samtaler og Fester
Vi holder meget af at hygge og feste med forældre, så  4 gange årligt holder vi forskellige arrangementer, se Traditioner og Fester.   Fester er fællesarrangementer og betyder rigtig meget for eleverne. De vil gerne vise deres "dagligdag" frem, og måske også vise eller optræde med ting, de har øvet sig på.