Billedet på sidehoved

Målgruppe

- vores socialrådgivere sidder klar til sparring

Kostelever

Havregården optager normaltbegavede børn/unge fra 6. til 10. skoleår. 
Alle kostelever er henvist via socialforvaltninger. Henvisningsårsager kan være faglige, sociale, og/eller personlighedsmæssige problemstillinger. 
I følge "Lov om frie grundskoler", skal kostelever være fyldt 11 år og / eller gå i 6. klasse.
Det faglige niveau i vores yngste klasse spænder fra ca. 3. kl. til 6. kl.

Dagelever  

Havregården optager henviste dagelever. Se under Dagelevplads.

Kostelevernes kompetencer samt støttemuligheder

Havregården ønsker at være en skole i bevægelse, det vil bl.a. sige at vi ønsker at forankre viden og erfaringer gennem nye interventioner på skolen. Vi vil gerne gå forrest når det gælder skoleudvikling, og arbejder derfor målrettet på at tilpasse skolens tilbud til den elevgruppe der optages, hvilket bl.a. vores E-spor er et eksempel på.

På Havregården har vi altid haft succes med at tilrettelægge læringsforløb, der i perioder kombinerer praktisk og fagligt skolearbejde. Det kan være et læringstilbud med praktisk læring og målrettet skolegang i eksamensfagene dansk, matematik og engelsk. Dette har til formål at lette overgangen og ruste til "livet efter Havregården", som f.eks. et uddannelsesforløb på en produktionsskole. Denne læringskombination vil kunne give endnu flere af vores elever succesoplevelser med de skolerelaterede aktiviteter, og samtidig have afsmittende effekt på den generelle motivation og indlæring. For en del elever, vil denne skoleform ligeledes virke mere "overkommelig". Målet er at så mange elever som muligt afslutter med en 9. klasses eksamen på Havregården. Derudover at eleven har den fornødne viden og sikkerhed ift. at begå sig på en kommende uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

På Havregården følger vi Ministeriets anvisninger for det normerede timetal for det pågældende klassetrin. Dvs. at samtlige klasser har mellem 6-8 undervisningslektioner dagligt. Klassestørrelserne er varierende, med alt fra 6 til 16 elever.
På alle klassetrin arbejdes der med elevernes nysgerrighed og motivation for læring, i mange lektioner, gennem vores to-lærer-ordning, hvilket samtidig skaber bedre betingelser for både undervisningsdifferentiering, mindre holdundervisning/specialundervisning samt tager hensyn til den enkelte elev i forhold til progression og pensum, evt. hjælpemidler (f.eks. it-rygsæk) m.m.

Motivation til at gå i skole
På Havregården har vi en vågen nattevagt, som om morgenen vækker børnene sammen med pædagogisk personale, som møder kl. 7.
Fra morgenstuden arbejdes på at favne og motivere de elever, der af forskellige årsager ikke står op. 
Kl. 7.30-8.00 er der morgenmadsbuffet i spisestuen, hvor der samtidig er mulighed for at se morgennyheder i tv.

Ekstra støtte
Vi optager lejlighedsvis elever med behov for ”1 til 1” støtte i en opstartsperiode, såfremt der foreligger en ekstrabevilling, og der er formodning om, at eleven indenfor en overskuelig periode vil kunne indgå mere aktivt i undervisningen. 
I særlige situationer vil det ad hoc være muligt kortvarigt at afbryde skoledagen, og erstatte med et såkaldt særskema, enten ved at komme i praktisk arbejde f.eks. i køkkenet eller hos pedellerne.
På Havregården indgår alle faggrupper aktivt i den pædagogiske hverdag, og derfor deltager samtlige medarbejdere i de fælles pædagogiske kurser og efteruddannelsesforløb)

Vi har særligt gode erfaringer med elever, der er præget af flg. problematikker
 

  • Usikkerhed og lavt selvværd. "Stille" elever, der fra tidligere kontekst har oplevet eksklusion i form af grov mobning, udelukkelse fra kammeratgrupper, problematiske familieforhold m.m. Sporadisk eller stort fravær fra skolen, måske i helt op til ½ -  2 år.
  • Faglige vanskeligheder, måske kommet flere år bagud, føler sig fagligt og socialt uden for i normalklassen, men som skønnes kan motiveres i en kombination af gruppeundervisning/specialundervisning og praktisk arbejde.
  • For tæt relation til forældre, men hvor forældrene er bevidste om problemstillingen og vil indgå i et samarbejde herom
  • Tilsidesat egne behov for at kunne drage omsorg for forældre og søskende, f.eks. p.g.a. forældres sygdom eller misbrug
  • Mindre spiseforstyrrelser
  • Lettere grader af selvskadende adfærd
  • Behov for miljøskifte, væk fra uhensigtsmæssige kammeratrelationer, flytning til ny landsdel

Ophold på Havregården i alle weekender / ferier / "365-dage"

Havregården kan tilbyde ophold i samtlige weekender og ferier. Vi har erfaret at flere og flere elever har behov for dette.
Herudover kan ophold i ferier tilkøbes, og vi har tilbud om ophold på Havregården alle dage "365-dage". Se aktuelt takstblad 
 
For de elever der ikke har behov for ophold på Havregården i alle weekender og ferier, er det nødvendigt, at disse kostelever har forældre, familiemedlemmer eller evt. en aflastningsfamilie, hvor eleven kan opholde sig.
Vi tror på at løbende kontakt mellem elever og forældre er væsentlig for begge parter, og vi vægter forældresamarbejde højt. Samtidig er vi opmærksomme på, i samarbejde med forvaltningen, evt. at være med til at løse konflikter mellem elev og forældre, så weekender/ferier hjemme kan fungere. 
I helt akutte situationer vil det evt. være muligt at etablere en særlig "pasningsordning" på Havregården, se Individuel akutaftale.

Vi optager ikke elever
 

  • der reagerer med udadrettet adfærd
  • med kriminalitets- og misbrugsproblematikker
  • med sværere og behandlingskrævende psykiske lidelser

Se Visitation.