Billedet på sidehoved

Visitation

- vi optager elever hele skoleåret

Du er velkommen til at henvende dig til skolens socialrådgivere for nærmere information og drøftelse af en konkret elev, herunder anbringelsesbehov i relation til Havregårdens målgruppe.
 
Er vi enige om, at Havregården kan være en hensigtsmæssig skoleplacering, fremsendes div. oplysninger til skolen, og vi vil i løbet af få dage vurdere, om der evt. er brug for yderligere oplysninger, førend vi kan visitere.
Som udgangspunkt vurderer vi en evt. ny elevs egnethed til optagelse ud fra de fremsendte sagsakter, idet de er skrevet af fagpersoner (professionelle), der har kendt eleven gennem længere tid (lærere, pædagoger, psykologer, evt. hospitaler m.m.). Hertil kommer (almindeligvis) en §50 undersøgelse fra sagsbehandleren. 
Denne fremgangsmåde betyder, at eleven/familien ikke oplever 1. besøg på Havregården som "en eksamen", men derimod ved, at der er en ledig plads, såfremt de efter besøget vælger Havregården. 
I helt særlige situationer kan vi, i samarbejde med sagsbehandler, vælge en anden visitationsform, f.eks. hvis både vi og sagsbehandler er lidt usikre på, om Havregården er den rigtige skoleform.

Visitationsmøde

På visitationsmødet deltager sagsbehandler, elev og forældre/familie samt socialrådgiver fra Havregården.
Vi fremviser først skolen, så alle kan få en fornemmelse af de fysiske rammer. Vi møder børn og voksne og oplever et lille ”glimt” af dagligdagen i undervisningstiden. Herefter har vi en samtale, hvor der vil blive yderligere orienteret om skolen. Alle parters forventninger og krav vil blive drøftet. 
Da vi ønsker, at elev og familie skal overveje situationen grundigt, beder vi altid familien / socialforvaltningen om at melde tilbage indenfor de nærmeste dage. Er alle enige, aftales en indmeldelsesdato hurtigst muligt. 


Det fremsendte visitationsmateriale bør indeholde

  • Alle (evt.) psykologiske undersøgelser af eleven (også ældre)
  • Div. udtalelser fra skole, fritidsinstitutioner og evt. tidligere anbringelsessteder
  • Vurdering af forældrenes mulighed for at medvirke i et konstruktivt samarbejde
  • Oplysninger om fysisk/ psykisk sygdom og om misbrug hos eleven eller hos forældrene
  • § 50 undersøgelse

Kun besøg, når Havregården har visiteret

Vi gør opmærksom på, at vi kun kan tilbyde besøg på skolen til børn/forældre, når Havregårdens visitationsudvalg har vurderet, at Havregårdens skole/fritidstilbud udgør et velegnet tilbud til barnet/familien. (Dette både af hensyn til elev/forældre, der unødigt skal få positive forventninger om optagelse i tilfælde, hvor vi efterfølgende vurderer, at placering ikke er mulig, samt af hensyn til vores nuværende elever, der oplever Havregården som deres hjem i dagligdagen).

Samarbejdspartnere er altid velkomne, enten for en rundvisning og generel orientering om vores skole, eller til konference om et konkret barn.