Billedet på sidehoved

Bortvisning & Viderevisitering

- ingen ønsker at blive fravalgt

Vi bortviser almindeligvis ikke elever
At blive bortvist er en meget ubehagelig situation for alle, og derfor forsøger vi at undgå dette. 
Eleven kan opleve sig ”mislykket”, og måske igen føle sig svigtet eller udelukket fra et fællesskab, som han/hun måske selv ønsker at være en del af. 
For forældre kan det give anledning til yderligere bekymring og måske også oplevelse af at have fejlet på forskellig vis. For klassen og bogruppen på Havregården kan det betyde stor uro.
Vores visitation er derfor meget grundig. Vi forsøger bedst muligt at sikre, at optagne elever kan, eller er indstillet på at samarbejde og lære overholdelse af dagligdagens aftaler og regler, samt gældende lovgivning at kende. 
Skulle en elev have overtrådt en regel eller lov, forventer vi umiddelbart, at eleven er indstillet på at samarbejde tæt med personalet med henblik på, at dette var en engangs forseelse! Skulle der så alligevel ske en ny uhensigtsmæssig handling, og eleven samtidig er i positiv udvikling og gerne vil fortsætte på skolen, så arbejdes der videre med nye pædagogiske tiltag.

Bortvisning kan dog blive aktuel, ved truende og/eller voldelig adfærd, ved medbragt euforisende stoffer til Havregården, eller når en elev. ikke overholder samarbejdsaftaler omkring rygeophør (hash). 
Læs nærmere om vores holdning til euforisende stoffer under (misbrugspolitik)


Viderevisitering
Hvis en elev mod forventning ikke falder til, drøfter vi sammen hvilke andre muligheder, der eventuelt kan være ift. en mere hensigtsmæssig placering. Det kan f.eks. dreje sig om uindfriede forventninger i forhold til skolegangen, eller at eleven har svært ved at indrette sig efter skolens "husregler".  Måske har eleven brug for mere praktisk beskæftigelse, f.eks. en skole med færre fag eller måske noget helt andet. 
I sådan en situation vil vi sammen med elev, forældre og forvaltning lægge en ny plan på eller udenfor Havregården, indtil der har været afholdt møder og eventuelt ny placering er fundet, idet vi ved, at det kan være svært for både elev og forældre, hvis eleven pludselig flytter hjem uden ny skole/beskæftigelse. Samtidig kan det give eleven en oplevelse af at være lyttet til og medinddraget i modsætning til en oplevelse af ikke ”at være egnet” og måske være blevet ”bortvist”. 
Det er vores erfaring, at en sådan periode almindeligvis ikke skal strække sig over for lang tid, da det kan være svært at være her "halvt".