Billedet på sidehoved

Evaluering og opfølgning

- alle elever har individuelle faglige og sociale mål

Individuelle mål og evaluering
Der holdes statusmøde 2 gange årligt, hvor socialforvaltningen, eleven, forældre/værge og Havregården (kontaktlærer + socialrådgiver) deltager. Forinden statusmødet udarbejdes, i samarbejde med eleven, en udviklingsbeskrivelse der tager udgangspunkt i elevens faglige, sociale og følelsesmæssige progression og trivsel.  

Støtte 
Havregården søger årligt speicalundervisningsmidler i Undervisningsministeriet til de elever, hvor der vurderes et behov enten individuelt eller i klassen.
Herudover søges midler til ekstra støtte hos den anbringende kommune. Det kan være både støtte i undervisningen, fritiden eller begge dele. Havregården sørger for den rette støtteperson til opgaven. Støttepersonen leverer skriftligt dokumentation for sit arbejde med barnet, på den måde følges det tæt om barnet profiterer af støtten. 

Specialundervisning
Havregårdens specialundervisningsteam varetager og koordinerer den særligt tilrettelagte undervisning i tæt samarbejde med klasselæreren.

Specialundervisningen planlægges med accept fra elevens side og for en aftalt periode og med stor opmærksomhed på betydningen af tilhørsforholdet til klassefællesskabet. En-til-en-undervisning er naturligvis samkørt med klassens øvrige aktiviteter.

Størstedelen af skolens specialundervisning foregår af samme grund enten på mindre hold, gennem to-lærer ordningen i klassen eller ved pæd. medhjælp i klassen, altså mest muligt i klassen. 

Elevens mål og faglige progression evalueres løbende bl.a. gennem udviklingsbeskrivelserne, som udarbejdes to gange årligt.

Læselejrskole
1 gang årligt tager 6 elever og 2 lærere på læselejrskole. Vi fordyber os med bøger, bærbare pc-ere, puder/dyner og "masser af forkælelse". Det er et særligt tilbud til de elever, der trænger til et "ekstra-ekstra-skub" i deres læseudvikling og motivation.
Udover intense læseforløb, som løbende understøttes af skrivning og spil/lege, har vi også intensive matematikundervisningsforløb.
Vores læselejr har eksisteret med stor succes i mange år. Det er et fagligt tiltag, som eleverne mindes med glæde, både på grund af lejrens særlige arbejds- og hyggestemning, men også på grund af den målbare fremgang i klassen efter forløbet.

Udviklingssamtaler
Kontaktlærer afholder løbende samtaler med deres kontaktelev for på den måde at sikre elevens trivsel og følge op på de enkelte delmål (sociale og faglige), der er sat i samarbejde med eleven.

Skole-/hjemsamtaler  
Hvert år, en lørdag i oktober, afholdes skole-/hjemsamtaler, hvor f
orældre inviteres til et klassemøde med lærerne og til individuelle samtaler vedr. de enkelte fag.
Udover den årlige skole-/hjemsamtale sendes jævnligt nyhedsbreve fra klasserne til forældrene og elevens kontaktlærer har løbende telefonisk kontakt med forældrene i forhold til elevens sociale liv og undervisning. 


Fokusmøder
Efter behov afholdes fokusmøder, der handler om den enkelte elev. Her gås i dybden med særlige udfordringer, sådan at vi kan finde de bedst mulige pædagogiske redskaber til at hjælpe den enkelte elev fagligt og socialt. På fokusmøder deltager alle relevante omdrejningspersoner om den elev fokusmødet vedrører.

Supervision
Hele personalet, uanset arbejdsfunktion, modtager supervison inten af skolens egene psykologer eller eksternt. 
Supervisionen foregår både individuelt og på teams, fx klasseteams, sådan at vi kan varetage elevernes faglige og sociale behov bedst muligt. 

Evaluering af skolens samlede undervisning
Havregårdens Klasselærerråd, holder ugentlige møder, hvor både den enkelte elev og den samlede undervisning drøftes.

På pædagogiske møder evalueres altid efter fx lejrture, skitur, arrangementer osv. Evalueringer bruges ved næste planlægning, sådan at arrangementet el. andet bliver så gennemarbejdet og professionelt som muligt.

Tilsyn med undervisningen
Line Drechsler Schmidt er udpeget som certificeret tilsynsførende for skolen fra skoleåret 2018-2019. Tilsynsførende besøger skolen flere gange årligt, anmeldt og uanmeldt.
Se tilsynsrapport fra april 2018 her. Efter tilsynsførendens fremlæggelse af tilsynsrapporten evalueres rapporten i Klasselærerrådet.